Badmintonlove

 

Love for badmintonafdelingen

 

Afdelingens navn er Såby Badminton, og dens hjemsted er Såbyhallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby.

 

 • 1.

Afdelingens formål er at give flest mulige børn og voksne lejlighed til at dyrke badminton, såvel motionister som turneringsspillere.

 

 • 2.

Afdelingen er medlem af Badminton Danmark (BD) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

 

 • 3.

Optagelse som aktivt eller passivt medlem sker mod betaling af det til enhver tid herfor gældende kontingent.

 

 • 4.

Udmeldelse af afdelingen foretages til kassereren, indbetalt kontingent tilbagebetales kun hvis udmeldelse sker inden 31/12 og tildelte baner kan afsættes. Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af afdelingen. Bestyrelsen kan til enhver tid idømme karantæne eller udelukke en person, der i eller uden for afdelingen skønnes at have udvist usømmelig eller usportslig optræden. En person der er idømt karantæne eller udelukket af afdelingen, har ret til at møde op på den næstfølgende generalforsamling.

 

 • 5.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og indbetalingstidspunkt fastsættes af bestyrelsen. Ret til tildelte baner opnås kun ved rettidig indbetaling. Ved særlige forhold kan bestyrelsen fastsætte et mindre kontingent.

 

 • 6.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt mellem 15. februar og 14 marts. Indkaldelse sker senest 21 dage før afholdelse, ved annoncering på afdelingens hjemmeside, ved meddelelse via e-mail til de medlemmer der har oplyst e-mailadresse til foreningen samt ved meddelelse på afdelingens opslagstavle i hallen.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Alle indkomne forslag og revideret regnskab offentliggøres ved opslag på afdelingens opslagstavle 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt  ønsker dette.

Indkaldelse hertil sker mindst 21 dage før afholdelse og senest 2 måneder efter begæring. Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

 

 • 7.

Stemmeret og valgbarhed har alle afdelingens medlemmer fra det fyldte 15. år, der møder frem på generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance. Der skal dog være et flertal i bestyrelsen, der er fyldt 18 år.

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Alle personvalg sker skriftligt, dog kan dette undlades, såfremt der er det antal personer, der er nødvendig for besættelse af de ledige bestyrelsespladser.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved lovændring. Hvis det forlanges skal der foretages skriftlig afstemning.

 

 • 8.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Orientering fra de faste udvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kasserens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Kontingentfastsættelse
 7. Valg af formand, hvis han er på valg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

 

 • 9.

Afdelingen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 til 7 medlemmer.

Bestyrelsen består af :

1: Formand

2: Næstformand

3: Kasserer

4: Op til fire menige bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen; yderligere vælges hvert år en suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

 • 10.

Badmintonafdelingen tegnes af formanden. Hvis formanden ikke kan deltage selv, kan bestyrelsen udpege et andet medlem til at tegne foreningen. Ved økonomiske dispositioner kan formand og kasserer underskrive hver for sig inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.

Bestyrelsen repræsenterer afdelingen i alle anliggender. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen nedsætter de i § 11 omtalte faste udvalg. Bestyrelsen fastsætter regler for timefordelingen og på de til rådighed stående baner. Bestyrelsen har ansvaret for afholdelse af årlige klubmesterskaber. Bestyrelsen fører protokol over de vedtagne beslutninger samt ved generalforsamlingen.

 

 • 11.

De faste udvalg er:

 

Seniorudvalget, der har til opgave at arrangere træning, stævner, turneringer med mere, og at udtage de forskellige seniorhold.

 

Ungdomsudvalget, der har til opgave, at fordele de børn og unge til rådighed stående timer, at arrangere træning, stævner, turneringer med mere, og at udtage de forskellige ungdomshold.

 

Motionistudvalget, der har til opgave at arrangere instruktion, stævner, turneringer med mere for de forskellige motionisthold.

 

Ældreudvalget, der har til opgave at aktivere medlemmer over 60 år og herunder orientere om samt foreslå tilmeldinger til stævninger og turneringer med ligestillede ældremedlemmer fra andre klubber i DGI regi.

 

 • 12.

 

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med specielle begrænsede opgaver.

 

 • 13.

 

Regnskabsåret er fra 1/1 – 31/12. Afdelingens formue skal indsættes i pengeinstitut.

 

 • 14.

Ophævelse af afdelingen kan kun ske, hvis der på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger kan opnås flertal på 4/5 af de fremmødte stemmer herfor.

I tilfælde af afdelingens ophævelse tilfalder afdelingens formue samt ejendele Såbyhallens brugerråd.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 24. marts 1981

Robert Holm Formand

 

Således ændret på generalforsamlingen d. 8 marts 1988.

Erling Knudsen Formand

 

 • 10. ændret på generalforsamlingen d. 5. marts 2002.

Ole Sørensen Formand

 

 

Hjemsted for Forening ændret til Kirke Såby i Lejre kommune 8. marts 2011

Ole Sørensen Formand

 

Foreningens navn og hjemsted ændret. § 2 § 6 §11 §14 ændret på generalforsamlingen 4. marts 2014.

Ole Sørensen formand