2022

Såby Badminton
Såbyhallen Egevej 6 4060 Kirke Såby
Referat af ordinær generalforsamling i Såby Badminton tirsdag d. 15.03.22
Tilstede: Ole Sørensen, Anni Jensen, Ib Skipper, Erling Madsen, Bent Henriksen
Fremmødte Medlemmer : Bodil Malmberg, Ella Schumann, Birthe Skipper og Anja Madsen

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  O.S. blev blev valgt som dirigent og Ella Schumann blev valgt som stemmetæller. Det blev
  konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til foreningens vedtægter.
 2. Orientering fra de faste udvalg.
  Senior udvalg – midlertidigt nedlagt
  Ungdomsudvalg – se vedlagte referat
  Motionistudvalg – se vedlagte referat
  Ældreudvalg – se vedlagte referat
 3. Formandens beretning.
  Se vedlagte referat –formandens beretning blev vedtaget med alle stemmer.
 4. Kassererens beretning.
  A.J. omdelte og gennemgik det reviderede regnskab samt svarede på enkelte spørgsmål.
  Regnskabet blev vedtaget med alle stemmer.
 5. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
 6. Kontingentfastsættelse.
  Kontingentet fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.
 7. Valg af formand.
  Formanden er ikke på valg i 2022.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  På valg: Anni Jensen – blev genvalgt
  På valg: Erling Madsen – modtog ikke genvalg
  På valg: Ingen af de deltagende medlemmer ønskede at indtræde i bestyrelsen.
  På valg: 2 suppleanter – ingen ønskede at være suppleant.
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  På valg: Bent Henriksen – blev genvalgt
  Ej på valg: Hedvig Mehlsen
  På valg: 1. Suppleant Anja Madsen – blev genvalgt
 10. Eventuelt.
  Formanden takkede for god ro og orden under mødet. 28.03.2022 O.S.