2023

Såby Badminton                            Såby Hallen – Egevej 6 – 4060 Kirke Såby  

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 14.03.23

Tilstede:        Ole Sørensen, Anni Jensen, Rainer Lichy, Ib Skipper, samt 11 medlemmer

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

Bo Malmberg. blev valgt til dirigent og stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

  • Orientering fra de faste udvalg.

Ungdomsudvalg – se vedlagte referat

Motionistudvalg   – se vedlagte referat

Ældreudvalg   – se vedlagte referat

  • Formandens beretning.

Se vedlagte referat – formandens beretning blev vedtaget.

  • Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget.

  • Indkomne forslag.

 Der var ingen indkomne forslag

  • Kontingentfastsættelse

Kontingent fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

  • Formand på valg

Ole Sørensen ønskede ikke genvalg – der var ingen i forsamlingen er ønskede at overtage posten. Bestyrelsen blev af forsamlingen bemyndiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ole Sørensen fortsætter sit arbejde sæsonen ud.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg: Ib Skipper – blev genvalgt

På valg: Rainer Lichy – blev genvalgt

Jeanne Bylov og Michael Flodin blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

Ingen ønskede at blive suppleant

  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ingen af revisorer/suppleant ønskede genvalg

Roman Rosenstjerne blev valgt til revisor, ingen andre ønskede at blive revisor eller suppleant.

10 . Eventuelt

Ib Skipper takkede Anni og Ole for deres mangeårige arbejde og overrakte dem en erkendelighed herfor.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet                 15/03/23 R.L.