2019

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 5.03.2019

 

Tilstede:        Ole Sørensen,  Anni Jensen, Rainer Lichy, Ib Skipper, Erling Madsen, Ulla Sørensen, Anja Madsen, Birthe Skipper + 3 mødre til ungdomsspillere – Ninna, Pia og Dorthe

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

O.S. blev valgt til dirigent og stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

 

  1. Orientering fra de faste udvalg.

Seniorudvalg – udgik

Ungdomsudvalg – der var ingen ungdomsformand, O.S. berettede om forløbet af sæsonen. Der blev ytret ønske om et manual om ungdomsafd./beskrivelse af arbejdsgangen. O.S. sender mødeindkaldelse vedr. ungdomsafd.

Motionistudvalg   – se vedlagte referat

Ældreudvalg   – se vedlagte referat.

 

  1. Formandens beretning.

se vedlagte referat – formandens beretning blev vedtaget.

 

  1. Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

 

  1. Kontingentfastsættelse

Kontingent fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

 

  1. Formand på valg

Ole Sørensen blev genvalgt

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg : Ib Skipper – blev genvalgt

På valg : Rainer Lichy – blev genvalgt

 

1.suppleant: Ulla Sørensen blev valgt

2.suppleant: Pia Hansen blev valgt

 

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ej på valg : Bent Henriksen – blev genvalgt

På valg     : Hedvig Mehlsen

På valg      : suppleant Anja Madsen – blev genvalgt

 

10 .Eventuelt

 

Formanden takkede for god ro og orden under mødet     18/03/2019 R.L.