2017

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 07.03.2017

 

Tilstede:        Ole Sørensen,  Anni Jensen, Dorthe Marboe, Rainer Lichy, Ib Skipper, Erling Madsen, Ulla Sørensen, Anja Madsen, Bent Henriksen + 3 medlemmer

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

O.S. blev valgt til dirigent og Birger til stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

 

  1. Orientering fra de faste udvalg.

Seniorudvalg – se vedlagte referat

Formanden tilføjede, at problemet først var opstået sent i løbet af sæsonen og at der undersøges mulighed for et fremtidigt samarbejde med andre klubber

Ungdomsudvalg – se > Orientering fra ungdomsudvalg 2016-2017

Motionistudvalg   – se > Motionistformberetning

Ældreudvalg   – se > 2017 – Beretning til generalforsamlingen ældre den 7. marts 2017

 

  1. Formandens beretning.

Se > Generalforsamling 17 formandens beretning

formandens beretning blev vedtaget.

 

  1. Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget. – Regnskab 2016

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

 

  1. Kontingentfastsættelse

Kontingent reduceres i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

 

  1. Formand på valg

Formand blev genvalgt

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg : Ib Skipper – blev genvalgt

På valg : Rainer Lichy – blev genvalgt

suppleant: Ulla Sørensen blev valgt

 

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ej på valg : Bent Henriksen

På valg : Hedvig Mehlsen – blev genvalgt

På valg : suppleant Anja Madsen – blev genvalgt

 

10 .Eventuelt

 

Formanden takkede for god ro og orden under mødet

13/03/2016 R.L.

 

Generalforsamling 2017

 

—————————————————————————————————–

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 07.03.2017 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden:   1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er på valg

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
på valg : Ib Skipper (modtager genvalg)

på valg : Rainer Lichy (modtager genvalg)

på valg : 2 suppleamter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Ej på valg: Bent Henriksen

på valg: Hedvig Mehlsen (modtager genvalg)

på valg: 1 suppleant Anja Madsen (modtager genvalg)

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 21.02.2017

 

 

 

Opsat på tavlen i Såby-Hallen den 11.02.2017