2021

2021

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 22.06.21

Tilstede:        Ole Sørensen,  Anni Jensen, Rainer Lichy, Ib Skipper, Erling Madsen,

Pia Hansen, Carsten Jakobsen

Birthe Skipper

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

O.S. blev valgt til dirigent og stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

  • Orientering fra de faste udvalg.

Seniorudvalg – udgik

Ungdomsudvalg – se vedlagte referat

Motionistudvalg   – se vedlagte referat

Ældreudvalg   – se vedlagte referat

  • Formandens beretning.

Se vedlagte referat – formandens beretning blev vedtaget.

  • Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget.

  • Indkomne forslag.

 Der var ingen indkomne forslag

  • Kontingentfastsættelse

Kontingent fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

  • Formand på valg

Ole Sørensen blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg : Ib Skipper – blev genvalgt

På valg : Rainer Lichy – blev genvalgt

Carsten Jakobsen blev valgt som suppleant

  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ej på valg : Bent Henriksen

På valg     : Hedvig Mehlsen – blev genvalgt

På valg      : suppleant Anja Madsen – blev genvalgt

10 .Eventuelt

Erling Madsen opfordrer til et samarbejde mellem de forskellige Hvalsø klubber,

Start med ungdomsafd., Carsten kontakter Søren fra Hvalsø

Formanden takkede for god ro og orden under mødet                 25/06/21 R.L.