2018

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 6.03.2018

 

Tilstede:        Ole Sørensen,  Anni Jensen, Dorthe Marboe, Rainer Lichy, Ib Skipper, Erling Madsen, Ulla Sørensen, Anja Madsen, Bent Henriksen + 1 medlem samt en mor til en ungdomsspiller

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

O.S. blev valgt til dirigent og stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

 

  1. Orientering fra de faste udvalg.

Seniorudvalg – undgik

Ungdomsudvalg – Orientering fra ungdomsudvalg 2017-2018 (1)

Der blev ydret ønske om en udvidelse af træningen om onsdagen til f.e. 1½ time samt en forlængelse og en tidligere start af sæsonen

Motionistudvalg   – Generalforsamling-2018-motionistformberetning

Ældreudvalg   – 2018 – Beretning til generalforsamlingen den 6. marts 2018.

 

  1. Formandens beretning.

Formandens beretning – Generalforsamling 18 formandens beretning

formandens beretning blev vedtaget

 

  1. Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

 

  1. Kontingentfastsættelse

Kontingent fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

 

  1. Formand ej på valg

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg : Dorthe Marboe – genopstillede ikke

På valg : Erling Madsen – blev genvalgt

På valg : Anni Jensen – blev genvalgt

 

1.suppleant: Ulla Sørensen blev valgt

2.suppleant: Birthe Skipper blev valgt

 

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg     : Bent Henriksen – blev genvalgt

Ej på valg: Hedvig Mehlsen

På valg     : suppleant Anja Madsen – blev genvalgt

 

10 .Eventuelt

 

Formanden takkede for god ro og orden under mødet     11/03/2018 R.L.