Banefordelingsregler

Banefordelingsregler

Formål: at flest muligt får mulighed for at spille badminton

1. Der skal i videst muligt omfang spilles double på alle baner. Singler kan accepteres i tidsrum, hvor det ellers kan være vanskeligt at få udlejet alle baner. Badminton i gymnastiksalen på Såby skole kan være singler. Et singlepar skal altid vige for to par, der vil spille double.

2. En spiller kan i princippet kun leje én banetid. Undtaget herfra er tidspunkter, der ellers ville have stået ledige.

3. Der må ikke spille andre på banerne, end de personer, til hvem banerne er lejet ud. Ved kortvarigt fravær (max én måned) kan spillerne aftale afløsning med andre af klubbens medlemmer. Også passive medlemmer kan for kortere tid spille som afløsere. Hvis en spiller får langvarigt forfald, skal dette meddeles banefordeleren, der skal godkende indtrædelse af en suppleant.

4. Hvis en eller flere spillere i et etableret par doubler holder op i løbet af den igangværende sæson kan de spillere, der vil fortsætte med at spille:
– a. selv foreslå nye supplementsspillere til banefordeleren
– b. anmode banefordeleren om hjælp til at finde nye makkere
– c. i undtagelsestilfælde kan spillere, der allerede har en spilletid, med banefordelerens godkendelse træde til som vikarer sæsonen ud.

5. Der ydes ikke refusion af kontingent/ baneleje ved ophør i løbet af en spille- sæson, med mindre udmeldelse af klubben finder sted inden d. 31/12 og den tildelte bane kan afsættes.

6. Hvis det ikke inden næste sæson kan lykkes at finde nye makkere til et opsplittet doublehold, må de resterende spillere vige banen for andre doubler. De kan så henvises til at spille single på de tilgængelige tidspunkter.

7. Ledigtblevne doublebaner udlejes efter opslag. Opslag om ledige baner skal hænge på klubbens opslagstavle i hallen mindst 14 dage før banetildeling kan finde sted. Eksisterende doubler, der spiller i ydertidspunkter (sene tider samt lørdagstider), har fortrinsret ved tildeling af ledigtblevne baner.

8. Badmintonafdelingens bestyrelse er højeste myndighed i alle banefordelingsspørgsmål, og kan dispensere fra ovenstående regler.

Vedtaget af badmintonafdelingens bestyrelse d. 14/1 – 1997