2020

Referat af ordinær generalforsamling i Såby badmintonafdeling tirsdag d. 10.03.20

Tilstede:        Ole Sørensen,  Anni Jensen, Rainer Lichy, Ib Skipper, Erling Madsen, Birthe Skipper, Bent Henriksen, Bo Malmberg

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.

O.S. blev valgt til dirigent og stemmetæller.  Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til lovene.

  • Orientering fra de faste udvalg.

Seniorudvalg – udgik

Ungdomsudvalg – udgik, O.S. berettede lidt om forløbet af sæsonen. Beretningen se her

Motionistudvalg   – se vedlagte referat

Ældreudvalg   – se vedlagte referat.

  • Formandens beretning.

Se vedlagte referat – formandens beretning blev vedtaget.

  • Kassererens beretning.

Regnskabet blev udleveret og vedtaget.

  • Indkomne forslag.

 Der var ingen indkomne forslag

  • Kontingentfastsættelse

Kontingent fortsætter uforandret i den nye sæson iflg. forslaget fra bestyrelsen.

  • Formand  ej på valg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg : Anni Jensen – blev genvalgt

På valg : Erling Madsen – blev genvalgt

På valg : Pia Hansen – blev genvalgt

Carsten Jakobsen blev valgt

  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg     : Bent Henriksen – blev genvalgt

Ej på valg : Hedvig Mehlsen

På valg      : suppleant Anja Madsen – blev genvalgt

10 .Eventuelt

Formanden takkede for god ro og orden under mødet     22/03/2020 R.L.